Monthly Archives: January 2018

แนวทาง เปลี่ยนระบบ กล้องIP CAMERA โดย มีอายุการ ทำงาน นานเกินไป กล้องวงจรปิด Ip camera การใช้งานของระบบกล้องCCTV ซึ่งมีระยะการใช้งานซึ่งเป็นเวลานานโดยอาจจะไม่ทันเทคโนโลยีในสมัยใหม่มากนักเพราะว่า CCTV ณ ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในเรื่องการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้นและระบบของกล้องวงจรปิด ซึ่งต้องพัฒนาให้ทันเทคโนโลยีซึ่งคนส่วนมากใช้กัน เหตุผลต่างๆที่ท่านควรจะเปลี่ยนระบบCCTV ซึ่งมีระยะการใช้งานนานเกินไปเช่นปัจจุบันท่านยังใช้ระบบอนาล็อกอยู่เลยในขณะที่ระบบของCCTV และมีการพัฒนาไปจนถึงระบบIP CAMERAแล้วหรือแม้แต่กระทั่งเดี๋ยวนี้กล้องIPสามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้แล้วซึ่งท่านใดที่ติดตั้งระบบที่เก่ามากๆโดยจะไม่สามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือแต่เหตุผลที่สำคัญที่คุณควรจะเปลี่ยนระบบนั้นเนื่องจากกล้องIP ระบบเก่าและปัจจุบันระบบอนาล็อกเลิกผลิตไปแล้วถ้าหากกล้องวงจรปิด Ip camera ระบบเก่าของท่านเสียจะลำบากมากในด้านของการหาอะไหล่มาเปลี่ยนเพราะCCTV สำหรับระบบเก่าเลิกผลิตแล้วดังนั้นถ้าหากท่านใดที่ยังใช้ระบบเก่าอยู่ควรจะเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่ได้แล้วเพื่อให้ทันเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมาช่วยสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนระบบกล้องIP CAMERA ซึ่งมีระยะในการใช้งานนานมากแล้วใครที่ยังใช้อยู่ควรจะเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่ได้แล้วเนื่องจากการทำงานที่นานขึ้นกล้องIPก็ย่อมเสียเป็นธรรมดาอีกทั้งข้อดีสำหรับการเปลี่ยนระบบCCTV ใหม่นั้นจะดีทั้งในเรื่องระบบของกล้องCCTV และการหาอะไหล่ซ่อมที่สะดวกกว่ากล้องIP ระบบเก่าเป็นอย่างมาก กล้องวงจรปิด IP CAMERA ในระบบต่างๆ การเลือกใช้งานของIPในแต่ละระบบต่างๆเราควรจะเลือกใช้ระบบIPอย่างไรจึงจะเหมาะสำหรับวิธีการใช้งานโดยความสนใจสำหรับท่านเนื่องจากแต่ละระบบโดยแตกต่างกันทั้งในด้านความคมชัดของภาพว่าระบบไหนดีกว่ากันและความเหมาะสมในการเลือกใช้งานหรือตำแหน่งเฉพาะการติดตั้งที่เหมาะสมควรจะติดตั้งจุดไหนจึงจะได้มุมที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นเนื่องจากกล้องแต่ละชนิดระยะที่ใช้สำหรับการมองเห็นแตกต่างกัน

Scroll To Top